Algemene voorwaarden Dímelo Design

KvK: 59351675 | Btw: NL001801973B37

07/11/2021

1. Partijen

 1. Dímelo Design, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder kvk-nummer 59351675. Dímelo Design is gevestigd aan de Kunnenbeemd 7 in Ell (6011 PB), eigenaar van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle handelsnamen van Dímelo Design, namelijk Dímelo Design, L-Resto Horeca Websites en Zorgeloos WordPress. In deze overeenkomst genoemd: Dímelo Design.

Per handelsnaam zijn aanvullende voorwaarden mogelijk, je vind de complete algemene voorwaarden op de websites van de betrekkende handelsnamen.

 1. Opdrachtgever: de (potentiële) afnemer van aangeboden diensten/goederen van Dímelo Design.

In deze overeenkomst genoemd: Opdrachtgever.

 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Dímelo Design verklaart dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op elk huidige en toekomstig aanbod van Dímelo Design (of één van zijn handelsnamen) en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen, met elkaar aangaan.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen nadrukkelijk overeengekomen zijn en schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk van de overeenkomst uitgesloten.
 4. Derden die door Dímelo Design bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Leverancier en cliënt zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

3. Aanbod en overeenkomst

 1. Elk aanbod, offerte of anderzijds, is geheel herroepelijk, tenzij anders schriftelijk door Dímelo Design is bevestigd.
 2. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro’s en dient cliënt alle betalingen in euro’s te voldoen. Een aanbod geldt niet automatisch voor latere opdrachten, nabestellingen of verlengingen.
 3. De overeenkomst komt tot stand nadat Dímelo Design een opdracht dan wel mondeling en/of schriftelijk heeft aanvaard, ofwel nadat Dímelo Design, is aangevangen met de uitvoering.
 4. Elke overeenkomst of project die met Dímelo Design wordt aangegaan, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Dímelo Design is verbonden.

4. Uitvoering door Dímelo Design

 1. Dímelo Design zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis waarbij Dímelo Design volledige artistieke vrijheid geniet. Tenzij er in een vooraf gestelde overeenkomst uitdrukkelijk specificaties staan beschreven.
 2. Dímelo Design zal altijd het uiterste doen om binnen de aangegeven termijn de opdracht te voltooien. Echter is deze termijn niet fataal, waardoor opdrachtgever altijd eerst Dímelo Design in gebreke dient te stellen, waarna een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.
 3. Wanneer een opdracht uit verschillende fases bestaat behoudt Dímelo Design het recht om een komende fase uit te stellen, tot de daaraan voorafgaande is goedgekeurd door de opdrachtgever.
 4. Tenzij anders overeengekomen heeft Dímelo Design het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden bij de ontwikkeling van de werken. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid van een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij Opdrachtgever.
 5. Dímelo Design behoudt zich het recht voor de diensten, zoals website(hosting), servers, software of hardware tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering. Dímelo Design zal wegens zodanige buitengebruikstelling nimmer jegens Opdrachtgever gehouden zijn tot enige vergoeding van schade of restitutie van betaalde gelden.
 6. Indien naar het oordeel van Dímelo Design een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Dímelo Design of derden en/of de leveringen van Dimelo Design worden verhinderd door, maar niet beperkt tot, storingen of uitvallen van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanvallen, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, stremming in het vervoer, staking, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen, hosting problemen, worden alle verplichtingen van Dímelo Design opgeschort en is zij gerechtigd alle maatregelen te treffen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar/verhindering af te wenden dan wel te voorkomen, zonder dat Opdrachtgever enig recht op schadevergoeding heeft. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Dímelo Design onevenredig bezwarend is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Dímelo Design bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan Opdrachtgever en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 7. Dímelo Design spant zich ervoor in de website gedurende de gehele overeengekomen periode online te houden. Wij staan echter niet in voor de continue kwaliteit en de kwantiteit van de weergave van content op de website. Dímelo Design geeft geen garantie met betrekking tot de beschikbaarheid van de website en is daarom op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.
 8. Indien en uitsluitend voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch is overeengekomen, kan de broncode van ontwikkelde software en de bij de ontwikkeling van de software voortgebrachte technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
 9. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de ontwikkelde werken te verkopen, te verhuren, te sub-licentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt, tenzij anders schriftelijk of electronisch overeengekomen.

5. Verbintenissen van Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt Dímelo Design in de gelegenheid de opdracht te verrichten. Opdrachtgever verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst, dit betekent dat het aanleveren van gegevens binnen de gestelde termijn aangeleverd moeten worden.
 2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Dímelo Design aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Dímelo Design worden verstrekt. Opdrachtgever draagt zelf het risico van juiste en tijdige aflevering van de webcontent en/of andere benodigde informatie en de inhoud hiervan, ongeacht hoe Opdrachtgever deze aanlevert. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan zijn verstrekt, heeft Dímelo Design het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Hosting accounts, servers en domeinnamen mogen alleen gebruikt worden voor legale doeleinden (uitgaande van de in Nederland van toepassing zijnde wetgeving). Opdrachtgever is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de server geplaatst wordt. Opdrachtgever vrijwaart Dímelo Design onvoorwaardelijk voor alle aanspraken van derden, voortvloeiend uit of verbandhoudend met de informatie die door Opdrachtgever op de server wordt geplaatst.
 4. Opdrachtgever is verplicht de servers die Dímelo Design ter beschikking stelt op een dusdanige manier te gebruiken dat het de werking van de servers niet belemmert.
 5. Opdrachtgever staat ervoor in dat digitaal aangeleverd materiaal veilig is en geen virussen of andere schadelijke inhoud bevat, die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen, computerprogramma’s van Dímelo Design en/of derden.
 6. Wanneer Opdrachtgever de bovengenoemde verplichtingen jegens Dímelo Design niet (correct) nakomt, verbeurt Opdrachtgever per overtreding een direct opeisbare boete van EUR. 2.500,-, onverminderd het recht op vergoeding van feitelijk geleden schade. Daarnaast heeft Dímelo Design in dat geval het recht de domeinnaam, hosting account of server van Opdrachtgever (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of de betreffende data of het account in zijn geheel te verwijderen zonder dat Opdrachtgever hierdoor enige aanspraak op vergoeding van schade of restitutie van betaalde gelden toekomt.

6. Prijzen, betaling en opschorting

 1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk.
 2. Dímelo Design behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan per e-mail uiterlijk dertig (30) dagen van tevoren op de hoogte stellen. Opdrachtgever is bevoegd de Overeenkomst bij verhoging van de tarieven, anders dan indexering volgens het consumentenprijsindexcijfer, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging. Er bestaat geen recht op restitutie van betaalde gelden.
 3. Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van zaken van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd.
 4. Betaling geschied in volgende overeen tekomen mogelijkheden:
 • Opdrachtgever dient de gehele geldsom in zijn geheel direct voorafgaand aan de uitvoering te hebben voldaan.
 • Een jaarcontract wordt aangegaan, en de gehele geldsom wordt direct voorafgaand aan de oplevering voldaan.
 • Een jaarcontract wordt aangegaan, en de gehele geldsom wordt voorafgaand aan de uitvoering voldaan.
 • Een jaarcontract wordt aangegaan, en deze wordt in maandelijkse termijnen voldaan. De oplevering zal bij de eerste maandtermijn worden gedaan.
 1. Indien betaling op factuur geschiedt, dan dient betaling binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan door middel van overboeking.
 2. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Dímelo Design is het Opdrachtgever niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.
 3. Dímelo Design heeft het recht geleverde diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, voor zo lang Opdrachtgever terzake van de overeenkomst een verplichting jegens Dímelo Design niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Tot indienststelling of opheffing van de opschorting wordt overgegaan indien Opdrachtgever binnen een door Dímelo Design gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en de door Dímelo Design opgegeven kosten van herindienststelling heeft voldaan.
 4. Upgrading van hostingpakketten en overige diensten is te allen tijde mogelijk. Opdrachtgever is Dímelo Design per (gedeelte van) de periode waarin de geüpgrade dienst is geleverd, betaling verschuldigd conform de voor die dienst geldende tarieven. Downgrading van een bestaande dienst is alleen mogelijk per een nieuwe contractperiode.
 5. Opdrachtgever dient dit met inachtneming van een termijn van twee maanden voor het einde van de dan lopende contractperiode schriftelijk aan Dímelo Design mede te delen.

7. Duur en (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst

 1. Art 7:408 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.
 2. Duurovereenkomsten inzake domeinnamen, hosting en websites hebben een looptijd van een jaar en kunnen slechts uiterlijk 2 maanden voor het einde van de looptijd worden opgezegd.
 3. De overeenkomst wordt elk jaar telkenmale stilzwijgend verlengd met de oorspronkelijk overeengekomen termijn, tenzij Opdrachtgever of Dímelo Design de overeenkomst schriftelijk heeft beëindigd met een opzegtermijn van één maand vóór het einde van de overeengekomen desbetreffende periode.
 4. Dímelo Design heeft het recht de overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:
  1. Opdrachtgever zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dímelo Design ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;
  2. Aan Opdrachtgever (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, Opdrachtgever een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld.
  3. Er op een aan Opdrachtgever toekomend recht beslag wordt gelegd.
 5. In geval van ontbinding van de overeenkomst zijn alle door Opdrachtgever aan Dímelo Design verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.
 6. In geval van ontbinding van de overeenkomst is Dímelo Design gerechtigd om een evenredig percentage van de overeengekomen geldsom te factureren in verhouding tot het voltooide deel van de opdracht, met een minimum van 50%.

8. Garantie en aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever is gehouden elke levering en uitvoering, in fasen of anderszins, zo spoedig mogelijk, doch binnen 48 uur te controleren op conformiteit met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit. Wanneer de prestatie niet voldoet aan hetgeen daarvan mag worden verwacht, is sprake van een gebrek. Opdrachtgever dient binnen 7 dagen nadat zij het gebrek heeft ontdekt of in redelijkheid had kunnen ontdekken, Dímelo Design hieromtrent te informeren.
 2. Na de informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid zal Dímelo Design het gebrek kosteloos naar redelijkheid herstellen ofwel vervangen. Wanneer geen van de hiervoor beschreven twee remedies uitkomst biedt om het gebrek effectief te verhelpen, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het voorgaande geldt zonder dat opdrachtgever recht heeft op enige vergoeding van schade.
 3. Wanneer het gebrek is ontstaan door een fout die aan Opdrachtgever is toe te rekenen, Opdrachtgever omtrent het gebrek te laat heeft geïnformeerd, Opdrachtgever de afronding van een fase heeft bevestigd, Opdrachtgever toestemming heeft gegeven voor de start van een volgende fase of Opdrachtgever het geleverde in gebruik heeft genomen, vervalt zijn recht op herstel, vervanging of eventuele ontbinding zoals beschreven in dit artikel. De bewijslast aangaande de toerekening van de fout berust bij Opdrachtgever.
 4. Een omstandigheid die voor rekening komt van Opdrachtgever is het (laten) installeren/toegang verlenen van virussen, zoals ‘Ransomeware’ waardoor gegevens van Opdrachtgever door derden kunnen worden versleuteld (bestandsgijzeling), door handelen of nalaten van Opdrachtgever. Dienstverlening ter bestrijding van virussen of de gevolgen daarvan allen te allen tijde buiten de overeenkomst en worden aanvullend in rekening gebracht.
 5. Het bestaan van een gebrek schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 6. Opdrachtgever heeft nimmer recht op enige remedie indien Opdrachtgever onjuist of onzorgvuldig gebruik valt te verwijten of in het geval Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dímelo Design, eigenhandig wijzigingen in het door Dímelo Design geleverde aanbrengt of doet aanbrengen.
 7. Dímelo Design is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies of beschadigingen van programmatuur door welke oorzaak ook ontstaan.
 8. Mocht Dímelo Design onverwijld jegens Opdrachtgever aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de hoogte waarop de door Dímelo Design gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft of, indien een verzekeraar niet tot uitkering overgaat, tot het bedrag van het honorarium dat Dímelo Design voor de werkzaamheden – waaruit de schade is ontstaan – heeft ontvangen vermeerderd met 15%. Bij overeenkomsten die een langere looptijd dan een halfjaar hebben, geldt voorts een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
 9. Aansprakelijkheid van Dímelo Design reikt te allen tijde niet tot gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade of gederfde winst.
 10. Opdrachtgever vrijwaart Dímelo Design voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade van derden doordat Dímelo Design heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door Opdrachtgever onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie, gegevens en bescheiden.
 11. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Dímelo Design tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 maanden.

9. Domeinnamen

 1. Dímelo Design is teken- en handelsbevoegd om uit naam van Opdrachtgever domeinnamen aan te vragen, te verlengen, over te dragen, op te heffen en domeinnamen en gegevens te wijzigen, indien Opdrachtgever daartoe opdracht heeft gegeven. Opdrachten kunnen in deze zin ook tot stand komen door middel van wachtwoord identificatie via internet of telefonische ordering.
 2. Voor de aanvraag en het gebruik van domeinnamen zijn, naast en aanvullend op deze voorwaarden, de dan geldende algemene voorwaarden, procedures en regels van de instanties die domeinnamen registreren van toepassing (voor domeinnamen met een .nl extensie is dit bijvoorbeeld de SIDN). Op aanvraag en gebruik van IP-adressen zijn de dan geldende regels van RIPE NCC (Réseaux IP Européens) van toepassing. Dímelo Design heeft geen invloed op de door deze instanties gehanteerde regels en procedures en speelt hierin slechts een bemiddelende rol; er komt derhalve uitsluitend een overeenkomst tot stand tussen Opdrachtgever en de Registry.
 3. Indien het domicilie adres van Dímelo Design wordt gebruikt ten behoeve van publieke tenaamstelling van de domeinnaam, zal Opdrachtgever als eindgebruiker van de domeinnaam bij verhuizing van de domeinnaam naar een andere hoster, het domicilie laten wijzigen, zodat Dímelo Design niet meer in verband kan worden gebracht met de betreffende domeinnaam.
 4. In het geval van wijzigingen van gegevens ten aanzien van een domeinnaamregistratie, zal Opdrachtgever er zorg voor dragen dat deze wijzigingen onverwijld aan de betreffende Registry (waaronder begrepen maar niet beperkt tot SIDN) worden doorgegeven.
 5. Dímelo Design is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet honoreren van een verzoek tot registratie van een domeinnaam door de daarvoor verantwoordelijke instantie, ongeacht de oorzaak van deze weigering. Dímelo Design is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet meer beschikbaar zijn van een domeinnaam ten tijde van de indiening van het verzoek tot registratie door Dímelo Design bij de daarvoor verantwoordelijke instantie.

10. Privacy en intellectueel eigendom

 1. Opdrachtgever is ervan op de hoogte en stemt ermee in dat Dímelo Design onder haar verantwoordelijkheid (persoons)gegevens verwerkt van Opdrachtgever en derden zoals contactgegevens en het gebruik van bijvoorbeeld de website waaronder diens activiteiten op de website. Onder uitvoering van de overeenkomst wordt mede begrepen maatregelen om de dienstverlening aan Opdrachtgever te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen aan Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever garandeert dat is voldaan aan alle vereisten voor de rechtmatige verwerking van de (persoons)gegevens, die door Opdrachtgever of derden worden ingevoerd of verwerkt in de website of anderszins door Dímelo Design gehost of verwerkt worden. Bij Opdrachtgever ligt de verantwoordelijkheid voor deze gegevens. Opdrachtgever staat er jegens Dímelo Design voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. Wederpartij vrijwaart Dímelo Design van elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Opdrachtgever kan op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens verplichtingen tegenover derden hebben, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij Opdrachtgever. Dímelo Design zal zoveel als technisch mogelijk is, medewerking verlenen aan de door Opdrachtgever na te komen verplichtingen. De kosten verbonden aan deze medewerking zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van Dímelo Design begrepen en komen volledig voor rekening van Opdrachtgever.
 4. Dímelo Design kan alle ontwikkelde en al dan niet gepubliceerde webcontent, et cetera gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden.
 5. Al het door Dímelo Design vervaardigde materiaal mag worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan die van de opdrachtgever waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.
 6. Het intellectueel eigendom van door Dímelo Design verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen, blijft volledig bij Dímelo Design, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Dímelo Design hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Dímelo Design erechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 7. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Dímelo Design te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden.

11. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten

 1. Dímelo Design is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. Opdrachtgever is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Dímelo Design.
 2. Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.
 3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is exclusief absoluut bevoegd de rechter in het arrondissement waarin Dímelo Design haar hoofdvestigingsplaats heeft. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaat omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegd de rechter in het arrondissement waarin Dímelo Design haar hoofdvestigingsplaats heeft.